Úvod > Novinky > Klasifikace a označování látek a směsí

Klasifikace a označování látek a směsí

10. PROSINEC  2016

 

Klasifikací jsme dříve mysleli zjištění a zhodnocení nebezpečných vlastností látek a přípravků/směsí a zařazení do skupiny nebezpečnosti; podle nařízení CLP se jedná o přiřazení jedné nebo více kategorií nebezpečnosti pro každou příslušnou třídu nebezpečnosti a jednu nebo více standardních vět o nebezpečnosti.

Ve starším systému jsme přiřazovali chemickým látkám a směsím následující nebezpečné vlastnosti např. vysoce toxický, zdraví škodlivý, dráždivý, vysoce hořlavý aj. Nařízení CLP má třídy nebezpečnosti např. akutně toxický (kategorie 1-4), žíravost/dráždivost pro kůži, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, hořlavé kapaliny, hořlavé aerosoly aj.

 

Pro vyjádření tzv. „nové“ klasifikace doporučujeme používat kódy tříd a kategorií nebezpečnosti jak jsou uvedeny v tabulce 1.1 část 1 přílohy VI nařízení CLP a současně příslušné standardní věty o nebezpečnosti (tzv. „H“ věty), jak jsou přiřazovány pro jednotlivé kategorie a třídy nebezpečnosti v příloze I nařízení. Pro přehlednost doporučujeme uvádět kódy „H“ vět hned za příslušný kód tříd a kategorii nebezpečnosti. Například: Acute Tox. 4, H302 nebo Eye Irrit. 2, H319.

 

Označení zahrnuje to, co musí být na obalu látky a přípravku/směsi.

Ve starším systému jsme používali kromě názvu, výstražný symbol žlutooranžový čtverec s černým symbolem, R+S věty aj. Nařízení CLP má jiný výstražný symbol nebezpečnosti červeně orámovaný čtverec postavený na roh, nově signální slova, jsou sice standardní věty o nebezpečnosti, ale nejde již o známé R věty, ale o tzv. věty „H“, které jsou jinak číslované a některé mají odlišný text a je jich víc. Podobné značné změny jako R věty doznávají i S věty - nově tzv. „P“ = pokyny pro bezpečné zacházení. Popřípadě doplňkové/doplňující označení (tzv. EUH věty).

 

Balení – požadavky na obaly jsou velice podobné současným požadavkům.

Změny klasifikace a označování látek a směsí se následně promítnou i do změn v požadavcích na bezpečnostní listy (respektive změn nařízení (ES) č. 1907/2006 – REACH). Poslední novela k bezpečnostnímu listu - nařízení (EU) 2015/830 z května 2015.

Důležitá jsou přechodná ustanovení předpisu, kde je uvedeno, že hlavy týkající se klasifikace, označování a balení vstoupí v platnost pro látky od 1. 12. 2010 a pro směsi (dříve přípravky) od 1. 6. 2015. Nicméně firmy mohly novou klasifikaci a balení používat dobrovolně i před uvedenými daty. Stejně tak existuje možnost určitého "doprodeje" nyní již jen směsím, které byly uvedeny prvně na trh před 1.6.2015 a sice do 1.6.2017.

 

V ČR již POZBÝVÁ účinnost hlava II zákona č. 350/2011 Sb., která řeší požadavky na klasifikaci, označování a balení látek a směsí a prováděcí předpis vyhláška č. 401/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.

 

Nicméně předpisů lze využít pro porozumění informací, které jsou na obalech látek/směsí již uvedených na trh a nyní jsou například ve skladech "spotřebitelských" firem apod.

Nařízení CLP se vztahuje na všechny látky a směsi dodávané v EU s výjimkou například veterinárních a humánních léčiv, kosmetických prostředků, zdravotnických prostředků, potravin nebo krmiv, včetně použití jako přídavné látky, látky určené pro aromatizaci potravin nebo jako doplňková látka do krmiv (ve smyslu příslušných směrnic nebo rozhodnutí ES), radioaktivních látek a dalších.

 

Použité definice jsou většinou shodné s nařízením REACH (= nařízení (ES) č. 1907/2006). Z nových definic jsou důležité především následující dvě definice:

• třídou nebezpečnosti se rozumí povaha fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví či životní prostředí

• kategorií nebezpečnosti se rozumí rozdělení kritérií v rámci každé třídy nebezpečnosti s upřesněním závažnosti nebezpečnosti, (vyjadřuje stupeň bezpečnosti neboli kategorii v rámci určité třídy)

 

Přehled jednotlivých tříd nebezpečnosti: třídy nebezpečnosti - fyzikálně-chemické (pro porovnání starý systém: výbušný, oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý)

• Výbušniny ·

• Hořlavé plyny·(včetně chemicky nestálých plynů)

• Aerosoly (dřív Hořlavé aerosoly)

• Oxidující plyny·

• Plyny pod tlakem·

• Hořlavé kapaliny ·

• Hořlavé tuhé látky·

• Samovolně se rozkládající látky·a směsi

• Samovzápalné kapaliny ·

• Samozápalné tuhé látky ·

• Samozahřívající se látky a směsi·

• Látky, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny·

• Oxidující kapaliny·

• Oxidující tuhé látky·

• Organické peroxidy·

• Látky a směsi korozivní pro kovy

třídy nebezpečnosti – pro zdraví (pro porovnání starý systém: vysoce toxický, toxický, zdraví škodlivý, žíravý, dráždivý, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxický pro reprodukci) ·

• Akutní toxicita·

• Žíravost / dráždivost pro kůži ·

• Vážné poškození očí / podráždění očí·

• Senzibilizace kůže nebo dýchacích cest·

• Mutagenita v zárodečných buňkách·

• Karcinogenita ·

• Toxicita·pro reprodukci

• Specifická toxicita pro cílové orgány - jednorázová expozice·

• Specifická toxicita pro cílové orgány - opakovaná expozice ·

• Nebezpečnost při vdechnutí

třída nebezpečnosti pro životní prostředí (pro porovnání starý systém: nebezpečný pro životní prostředí)·

• Nebezpečnosti pro vodní prostředí

doplňková třída (pro porovnání starý systém R59)

• nebezpečnost pro ozonovou vrstvu

 

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás.

<

Vybrané reference

<

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

A: Na Vysoké II, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 775 296 231

© 2016 Copyright by bsafety s.r.o. - All Rights Reserved.