Úvod > Novinky > Novinky v BOZP pro rok 2016

Novinky v BOZP pro rok 2016

5. LEDEN  2016

 

Druhé pololetí roku 2015 přineslo řadu důležitých změn týkajících se oblasti BOZP. Pro přehled a porozumění těchto novinek uvádíme tyto předpisy a změny na našich stránkách. Jedná se jak o změny již zavedené, tak i o ty připravované.

 

Platné právní předpisy:

Vyhláška č. 180/2015 Sb., která vstoupila v platnost 1. září určije práce a pracoviště které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (viz. vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Tato vyhláška však zůstává totožnou s výčtem prací a pracovišť zakotvených v předchozí vyhlášce č. 288/2003 Sb., jedná se totiž o práce a pracoviště, které převádějí shora citované směrnice EU a nedají se tedy zrušit nebo změnit. Nová vyhláška neobsahuje zákazy prací pro těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně - matky do konce devátého měsíce po porodu a mladistvé zaměstnance v zátěži chladem nebo teplem, neboť jde o práce rizikové, obecně zakázané.

 

Tato nova vyhláška zůstává nepozměněnou v oblasti zákazů prací těhotným zaměstnankyním s chemickými látkami a směsmi, je pouze doplněna o klasifikaci chemických látek a chemických směsí podle nařízení EU č. 1272/2008 a směrnice 2014/27/EU. Nově se neuvádí zákazy prací s chemickými látkami nebo chemickými směsmi jako kapalinami nebo parami označovanými větou R 11 a R 12, jedná se totiž o takové látky a směsi, které jsou v podstatě obsaženy v běžných rozpouštědlech pro užití i v domácnosti.

 

Dne 1. října 2015 nabyl účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony.

 

Hlavním cílem této novely bylo navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání obsažené dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce zpět do části jedenácté zákoníku práce, která obsahuje právní úpravu náhrady škody v pracovněprávních vztazích, a provedení adekvátních legislativně technických úprav navazující na tuto změnu, včetně přizpůsobení některých pojmů dosud používaných v oblasti náhrady škody podle pracovněprávní úpravy terminologie nového občanského zákoníku. S tím souvisela celková změna systematiky jedenácté části zákoníku práce. Následně byly provedeny některé legislativně technické změny, které souvisejí s analýzou současné právní úpravy a které vedou k jejímu zpřesnění, tyto změny však nemají věcné dopady.

 

Novela zrušila dosud neúčinný zákon č. 206/25006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců a to z politického rozhodnutí učiněného v loňském roce, v rámci kterého bylo určeno, že zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců se zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání řídit nebude. Nebylo proto důvodné, aby byl zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců nadále udržován jako stále platný, leč dlouhodobě neúčinný.

 

Dne 1. října 2015 nabyly účinnosti

• vyhláška č. 181/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

 

• vyhláška č. 240/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.

 

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás.

<

Vybrané reference

<

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

A: Na Vysoké II, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 775 296 231

© 2016 Copyright by bsafety s.r.o. - All Rights Reserved.